Narsipatnam (NRP) Railway Station

BZA-RGDA Passenger Train

HYB VSKP GOD Train

MTM-VSKP Passenger Train

COA-VSKP PSG Train

TPTY VSKP TI Train

VSKP GNT SIM Train

DHANBAD AL Train

VSKP-BZA-PAS Train

ALLEPY DHANB Train

RVD-VSKP Passenger Train

GNT VSKP SIM Train

VSKP TPTY TI Train

BZA-VSKP-PAS Train

VSKP-COA PSG Train

VSKP HYB GOD Train

VSKP-TUNI Passenger Train

VSKP-MTM Passenger Train

RGDA-BZA Passenger Train

Nearby Railway Stations
Regupalem (REG) Gullipadu (GLU) Narasingapal (NASP) Bayyavaram (BVM) Tuni (TUNI) Kasim Kota (KSK) Anakapalle (AKP) Hamsavaram (HVM) Thadi (THY) Annavaram (ANV)