Gullipadu (GLU) Railway Station

BZA-RGDA Passenger Train

COA-VSKP PSG Train

VSKP-BZA-PAS Train

RVD-VSKP Passenger Train

BZA-VSKP-PAS Train

VSKP-COA PSG Train

VSKP-TUNI Passenger Train

RGDA-BZA Passenger Train

Nearby Railway Stations
Tuni (TUNI) Hamsavaram (HVM) Regupalem (REG) Narsipatnam (NRP) Annavaram (ANV) Narasingapal (NASP) Durgada Gate (DGDG) Bayyavaram (BVM) Kasim Kota (KSK) Gollaprolu (GLP)