KNW BIR SHUT Train (51685)

Khandwa Junction

Burhanpur, Madhya Pradesh

Mathela

Burhanpur, Madhya Pradesh

Talvadiya

East Nimar, Madhya Pradesh

Khaigaon

East Nimar, Madhya Pradesh

Bir

Howrah, West Bengal