KWV MRJ Passenger Train (51437)

Kurduvadi Junction

Solapur, Maharashtra

Laul

Solapur, Maharashtra

Modlimb

Solapur, Maharashtra

Pandharpur

Solapur, Maharashtra

Sangola

Solapur, Maharashtra

Wasud

Solapur, Maharashtra

Javale

Solapur, Maharashtra

Mhasoba Dong

Solapur, Maharashtra

Jath Road

Malda, West Bengal

Dhalgaon

Sangli, Maharashtra

Langarpeth

Sangli, Maharashtra

Kavathe Maha

Sangli, Maharashtra

Agran Dhulga

Sangli, Maharashtra

Salgare

Sangli, Maharashtra

Belanki

Sangli, Maharashtra

Arag

Sangli, Maharashtra

Miraj Junction

Sangli, Maharashtra