MAS MDU Weekly Train (20601)

Chennai Cent

Chennai, Tamil Nadu

Katpadi Junction

Vellore, Tamil Nadu

Salem Junction

Salem, Tamil Nadu

Karur Junction

Karur, Tamil Nadu

Dindigul Junction

Dindigul, Tamil Nadu

Madurai Junction

Madurai, Tamil Nadu