Motumari Junction (MTMI) Railway Station

Passenger Train

BZA-BDCR Passenger Train

PUSHPULL Train

BZA-KZJ Passenger Train

BZA Passenger Train

PUSHPULL Train

Nearby Railway Stations
Madhira (MDR) Bona Kalu (BKL) Tondalagopav (TNGM) Nagalwancha (NVC) Errupalem (YP) Chinta Kani (CKN) Pandillapall (PNDP) Gangineni (GNN) Kalluru (KLU) Khammam (KMT)