Madhira (MDR) Railway Station

GDR SC SIMHA Train

TPTY KCG Train

TPTY SC PADM Train

COA SC GOWTA Train

SC COA GOWTA Train

QLN HYB Train

MACHILIPATNA Train

SC GDR SIMHA Train

KZJ VSKP Link Train

TPTY KRMR Express Train

KONARK Express Train

BZA SC SATAV Train

Passenger Train

GNT SC GOLCO Train

BZA-BDCR Passenger Train

PUSHPULL Train

ADB TPTY KRI Train

BZA SNSI Express Train

COA SNSI Express Train

Passenger Train

SC GNT Intercity Train

KONARK Express Train

SNSI BZA Express Train

SNSI CCT Express Train

BZA-KZJ Passenger Train

TPTY ADB KRI Train

Passenger Train

MAS SVDK AND Train

BZA Passenger Train

GNT SC Intercity Train

SC GNT GOLCO Train

PUSHPULL Train

SC BZA SATAV Train

SVDK MAS AND Train

KRMR QLN Train

HYB QLN Train

VSKP KZJ Link Train

SC TPTY PADM Train

MTM Express Train

KRMR TPTY Express Train

Nearby Railway Stations
Motumari Junction (MTMI) Tondalagopav (TNGM) Errupalem (YP) Bona Kalu (BKL) Nagalwancha (NVC) Gangineni (GNN) Chinta Kani (CKN) Cheruvu Madh (CVV) Pandillapall (PNDP) Kalluru (KLU)