Kinwat (KNVT) Railway Station

DIKSHABHOOMI Train

PNBE PAU Express Train

KZJ LTT TADO Train

LTT KZJ TADO Train

ADB PRLI Passenger Train

TPTY ADB KRI Train

NANDIGRHAM Express Train

ADB NED Express Train

PRLI-ADB Passenger Train

NADHIGRAM Express Train

ADB QLN Train

SRC NED Express Train

Passenger Train

NED ADB Express Train

NED SRC Express Train

PAU PNBE Express Train

ADB TPTY KRI Train

Passenger Train

DIKSHABHUMI Train

Nearby Railway Stations
Madanapur Halt (MDPJ) Bodhadi Bujr (BHBK) Kosai (KSAE) Dhanora (dec (DHNR) Talamadugu (TLMG) Umram (UMM) Mahimba (MHMB) Sahasrakund (SHSK) Adilabad (ADB) Mahur (MXR)