Ghat Kopar (GC) Railway Station

G1 Train

G3 Train

T147 Train

T143 Train

TL71 Train

T149 Train

T145 Train

BL60 Train

T1 Train

T2 Train

T4 Train

T6 Train

T8 Train

K2 Train

T10 Train

CK1 Train

T12 Train

T14 Train

KW2 Train

CK3 Train

T16 Train

K4 Train

T18 Train

CK5 Train

CK7 Train

T20 Train

DL2 Train

CK9 Train

K3 Train

T22 Train

DL1 Train

K6 Train

CK11 Train

K8 Train

DL3 Train

T3 Train

T24 Train

K5 Train

T5 Train

T26 Train

K10 Train

T7 Train

T28 Train

K7 Train

DK2 Train

K14 Train

DL5 Train

K11 Train

K9 Train

T30 Train

T9 Train

K12 Train

K13 Train

K16 Train

DL7 Train

DK4 Train

DL4 Train

T32 Train

T11 Train

T34 Train

DK1 Train

K18 Train

K15 Train

DL6 Train

T13 Train

T17 Train

T38 Train

K22 Train

T15 Train

K17 Train

T4O Train

K19 Train

K24 Train

T19 Train

K26 L Special Train

DL8 Train

DL9 Train

K21 Train

T44 Train

T21 Train

K28 Train

K23 Train

T46 Train

T23 Train

DK6 Train

T50 Train

G2 Train

T48 Train

T25 Train

K27 Train

DL10 Train

K25 Train

T52 Train

T29 Train

T31 Train

T54 Train

G4 Train

K36 Train

DL12 Train

DL11 Train

T35 Train

T56 Train

DK3 Train

DK8 Train

T37 Train

T58 Train

K29 Train

DL13 Train

T62 Train

T39 Train

T60 Train

T43 Train

T41 Train

K38 Train

T64 Train

K40 Train

T45 Train

DK10 Train

K33 Train

T66 Train

DDL2 Train

K31 Train

T47 Train

T68 Train

K44 Train

K35 Train

T49 Train

T70 Train

DK5 Train

DL15 Train

K46 Train

T51 Train

DK7 Train

T72 Train

T74 Train

K48 Train

DL17 Train

T76 Train

T53 Train

K50 Train

DK9 Train

DL14 Train

T55 Train

T57 Train

CK2 Train

K37 Train

T59 Train

T78 Train

K39 Train

DL16 Train

K52 Train

T61 Train

DL19 Train

T80 Train

K41 Train

CK13 Train

T63 Train

T65 Train

K54 Train

K56 Train

T82 Train

K43 Train

DL18 Train

DK12 Train

K58 Train

K45 Train

DL20 Train

K47 Train

T67 Train

K60 Train

K49 Train

K51 Train

DL21 Train

T 84 Train

K53 Train

DK11 Train

T69 Train

K62 Train

K55 Train

K57 Train

K64 Train

T 71 Train

DL22 Train

T 86 Train

K59 Train

K66 Train

K61 Train

CK4 Train

T 73 Train

K68 Train

K63 Train

T 88 Train

DL23 Train

T 75 Train

K70 Train

CK15 Train

T90 Train

K76 Train

K65 Train

K72 Train

DL24 Train

T 77 Train

DK14 Train

K67 Train

K74 Train

T79 Train

K69 Train

T92 Train

K78 Train

K80 Train

K71 Train

K82 Train

T94 Train

K73 Train

DK13 Train

DT2 Train

K84 Train

DL25 Train

K75 Train

K86 Train

DL27 Train

T96 Train

T81 Train

T98 Train

K77 Train

DL26 Train

DL29 Train

KW1 Train

K88 Train

DK15 Train

K79 Train

DT1 Train

K90 Train

K81 Train

T100 Train

DK16 Train

DL31 Train

T83 Train

T102 Train

T104 Train

T85 Train

T106 Train

CK17 Train

T87 Train

T108 Train

DK20 Train

DL26 Train

K92 Train

DL33 Train

DK18 Train

T89 Train

CK19 Train

T110 Train

K94 Train

K83 Train

T112 Train

T91 Train

DL28 Train

DDL1 Train

T114 Train

DT4 Train

K85 Train

K96 Train

T93 Train

DK22 Train

DK17 Train

T116 Train

T95 Train

K98 Train

K87 Train

DL30 Train

K89 Train

T97 Train

DT6 Train

DK19 Train

DL32 Train

T99 Train

DL35 Train

CK21 Train

DL 28 Train

T118 Train

T101 Train

K102 Train

K100 Train

K91 Train

DK21 Train

DDL3 Train

T120 Train

DDL4 Train

T103 Train

K104 Train

K93 Train

T122 Train

K106 Train

DL37 Train

T124 Train

DK23 Train

DT8 Train

T105 Train

DL34 Train

K97 Train

T126 Train

K99 Train

K108 Train

DL39 Train

DT10 Train

K101 Train

DK25 Train

T109 Train

T128 Train

DL36 Train

DK27 Train

T111 Train

K110 Train

DK24 Train

DL41 Train

T130 Train

T113 Train

K103 Train

K114 Train

DK29 Train

DL38 Train

T115 Train

DT12 Train

K105 Train

K118 Train

DL43 Train

DT3 Train

CK6 Train

K107 Train

K109 Train

T132 Train

DL40 Train

T119 Train

K111 Train

DDL5 Train

T134 Train

DK26 Train

CK23 Train

K120 Train

T121 Train

T136 Train

DT5 Train

DL42 Train

K113 Train

K122 Train

T123 Train

T138 Train

DK28 Train

K124 Train

DL45 Train

DL44 Train

DK31 Train

T125 Train

DK30 Train

DL47 Train

T131 Train

T127 Train

DL46 Train

K115 Train

T129 Train

DK32 Train

K128 Train

DL48 Train

DK33 Train

K126 Train

DL49 Train

K117 Train

DK34 Train

DK35 Train

T131 Train

T140 Train

CK8 Train

DL51 Train

DL50 Train

T146 Train

K130 Train

DK37 Train

DT14 Train

K119 Train

DL49 Train

K132 Train

T148 Train

DDL6 Train

K121 Train

DK39 Train

K123 Train

T133 Train

K125 Train

DL52 Train

DT7 Train

K127 Train

K134 Train

K129 Train

DL54 Train

A72 Train

DK41 Train

T135 Train

CK10 Train

T137 Train

S48 Train

T139 Train

DDL8 Train

K138 Train

T141 Train

S50 Train

Nearby Railway Stations
Vidyavihar (VVH) Lokmanya Tilak (LTT) Vikhroli (VK) Kurla (CLA) Ghatala (GAL) Mankhurd (MNKD) Chembur (CMBR) Andheri (ADH) Bandra Terminus (BDTS) Bandra (BA)