Birahalli (BRBL) Railway Station

ASK-MYS Passenger Train

MYS-ASK Passenger Train

MYS-YPR Passenger Train

MYS-SMET Passenger Train

SMET-MYS Passenger Train

SMET-MYS Passenger Train

YPR-MYS Passenger Train

ASK-MYS Passenger Train

MYS-ASK Passenger Train

Nearby Railway Stations
Akkihebbalu (AKK) Mandagere (MGF) Hosa Agrahar (HAH) Arjunahalli (ARNH) Annechakanah (ANC) Sasalu (SLU) Holenarsipur (HLN) Shravanabela (SBGA) Krishna Raja (KRNR) Chennrayapat (CNPA)