Belapur C.b. (BEPR) Railway Station

BR 53 Train

BR25 Train

BR 27 Train

BR 29 Train

BR 31 Train

BR33 Train

BR 35 Train

BR 39 Train

BR 37 Train

BR 43 Train

BR 41 Train

BR 47 Train

BR 45 Train

BRVD7 Train

BR49 Train

BR51 Train

BRPL2 Train

BR 55 Train

BRVD9 Train

BR59 Train

BR 57 Train

BR 63 Train

BR61 Train

BR 67 Train

BR 69 Train

BR 71 Train

BR 65 Train

T BR 1 Train

TBR 3 Train

TBR 5 Train

TBR7 Train

BRVD1 Train

BRPL4 Train

BRPL6 Train

BR1 Train

BR3 Train

BR7 Train

BR5 Train

BR9 Train

BRVD5 Train

BR 11 Train

BR 13 Train

BR17 Train

BR 15 Train

BRVD3 Train

BR19 Train

BR23 Train

BR21 Train

BR2 Train

BR4 Train

BR6 Train

BR8 Train

TBR2 Train

BR10 Train

BR12 Train

BR14 Train

BR16 Train

BR18 Train

BR20 Train

TBR4 Train

BR22 Train

BR24 Train

BR26 Train

BR28 Train

BR30 Train

BR32 Train

BR34 Train

BRVD2 Train

BR36 Train

BRVD4 Train

BRVD6 Train

BR38 Train

BR40 Train

BR42 Train

BR44 Train

BR46 Train

BR48 Train

BR50 Train

BR52 Train

BR54 Train

BR56 Train

BR58 Train

TBR6 Train

BRVD8 Train

BR60 Train

BR62 Train

BR64 Train

BR66 Train

BR68 Train

BR70 Train

BR72 Train

BR74 Train

BR76 Train

BRVD10 Train

BR78 Train

BR80 Train

BR82 Train

BR84 Train

BR86 Train

Nearby Railway Stations
Belapur (BAP) Nerul (NEU) Vashi (VSH) Navade Road (NVRD) Talaja Panch (TPND) Kalamboli (KLMG) Panvel (PNVL) Jasai (JSA) Mankhurd (MNKD) Ghatala (GAL)