Abada (ABB) Railway Station

HWH PKU Local Train

PURI SRC Passenger Train

MCA HWH Local Train

HWH KGP Emu Train

PKU HWH Local Train

PKU HWH Local Train

MCA HWH Local Train

KGP HWH Local Train

HWH MDN Local Train

PKU HWH Local Train

MCA HWH Local Train

PKU HWH Local Train

SRC ULB Train

KGP HWH Local Train

HWH PKU Local Train

HWH MDN OCAL Train

PKU HWH Local Train

HWH PKU Local Train

SRC MCA Local Train

MDN HWH Local Train

HWH HLZ Local Train

PKU HWH Local Train

MCA HWH Local Train

HWH MDN Local Train

ULB SRC EM Train

HWH PKU Local Train

KGP HWH Local Train

PKU HWH Local Train

HWH KGP Local Train

MCA SHM Local Train

SRC PKU Local Train

BZN HWH SU Train

HWH MCA Local Train

HWH PKU Local Train

PKU HWH Local Train

HWH MDN Local Train

ULB HWH Local Train

KGP HWH Emu Train

BZN HWH Local Train

HWH ULB Local Train

KGP HWH LADI Train

HWH MDN Local Train

HWH PKU Local Train

HWH KIG SU Train

ULB HWH Local Train

MDN HWH Local Train

HWH MDN Local Train

MCA HWH Local Train

HWH PKU Local Train

SHM MCA Local Train

SRC KGP Local Train

HWH KGP Local Train

MDN HWH Local Train

HWH PKU Local Train

KIG HWH SU Train

HWH BCK Local Train

HWH KGP Local Train

HWH MCA Local Train

MDN HWH Local Train

HWH PKU Local Train

HWH MDN Local Train

MCA HWH Local Train

HWH PKU Local Train

MDN HWH Local Train

HWH KGP Local Train

MCA SRC Local Train

MCA HWH Local Train

MDN HWH Local Train

BCK HWH Local Train

HWH PKU Local Train

MDN HWH Local Train

SRC ULB Emu Train

HWH JER Memu Train

HWH PKU Local Train

ULB HWH SUB Train

BZN SRC Emu Train

KGP HWH Local Train

PKU HWH Local Train

HWH PKU Local Train

MDN HWH Local Train

HWH MDN Local Train

KGP HWH Local Train

HWH PKU Local Train

PKU HWH Local Train

MDN HWH Local Train

HWH PKU Local Train

PKU HWH Local Train

HWH PKU Local Train

MDN HWH Local Train

HWH MCA Local Train

Nearby Railway Stations
Sankrail (SEL) Nalpur (NALR) Paniara Halt (PNRA) Bauria Junction (BVA) Nangi (NAI) Akra (AKRA) Andul (ADL) Maurigram (MRGM) Howrah Junction (HWH) Makardaha (MDC)